Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version

Πειραιάς - Ζέα
Δεδομένα
 

Εικ. 1. Τοπογραφικό σχέδιο του αρχαίου Πειραιά
(Παπαχατζής 1974, 100-101)Εικ. 2. Αναπαράσταση του αρχαίου Πειραιά με τις οχυρωματικές, τις λιμενικές και τις αστικές κατασκευές
(Παπαχατζής 1974, 104)Εικ. 3. Αναπαράσταση νεωσοίκων της Ζέας στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά
(Παπαχατζής 1974, 107)Εικ. 4. Σχέδιο δώδεκα νεωσοίκων στην ανατολική πλευρά της λιμενολεκάνης της Ζέας
(Δραγάτσης 1885, Πιν. 2)Εικ. 5. Κατάλοιπα νεωσοίκων, καλυμμένα σήμερα, στην οδό Σαγγαρίου στην ανατολική πλευρά της λιμενολεκάνης της Ζέας
(Παπαχατζής 1974, 108)Εικ. 6. Κατάλοιπα νεωσοίκων σε υπόγειο στην οδό Σαγγαρίου 1, στην ανατολική πλευρά της λιμενολεκάνης της Ζέας
(http://www.zeaharbourproject.dk/4/4_01_01_03.htm)Εικ. 7. Bυθισμένα κατάλοιπα θεμελιώσης κιονοστοιχίας από τους νεώσοικους στην ανατολική πλευρά της λιμενολεκάνης της Ζέας
(http://www.zeaharbourproject.dk/4/4_01_01_05.htm)


© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS